Lidská společnost X. To, čemu by dnes ještě nikdo neuvěřil (2. část)

Napsal Smilan.bloger.cz (») 23. 3. 2017, přečteno: 150×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online5.jpg

Pokud jsme v předcházející části textu hovořili o zásadních změnách a otřesech, přicházejících v osobní dopravě, v cestování a s ním spojeném turistickém ruchu, pak nyní je potřebné zmínit něco mnohem důležitějšího. Tím, co je mnohonásobně důležitější než dopady energetických otřesů na individuální, osobní dopravu obyvatel, je právě oblast dopravy nákladní. Živel osobní dopravy nalezne zcela jistě dříve či později po zlomovém období nové či dnes již nepoužívané formy cestování, jako je putování pěšky, jízda na kole, jízda povozy taženými k tomu vhodnými zvířaty.

Samozřejmě zde přichází v úvahu i využívání přepravy železnicí, která se zdaleka snadněji vyrovná se zvyšujícími se náklady energie. Lze zde hovořit s jistotou o tom, že pokud některý z druhů dopravy projde nejméně dotčen, pak je možné zmínit již dnes dopravu železniční. Ba dokonce je možné říci, že tento druh dopravy vyjde z blížícího se období energetické krize v návaznosti na zhroucení trhu s fosilními palivy nejen jako nejméně zasažený, nýbrž tento druh přepravy vyjde z daného období nebývale posílen.

A to právě proto, že udržení chodu celého organismu železniční dopravy ukáže se po dobu zmiňovaného období zásadních změn v lidské společnosti jako nejsnáze zvladatelné. Variabilnost pohonů účinně pohybujících obrovskými přepravními soupravami po kolejích je trvale nejpestřejší ze všech ostatních druhů dopravy. Bez náročného procesu změn mohou se dočasně na kolejích železnice setkávat pohonné jednotky elektrické, dieselektrické, ale také i pohonné jednotky parní, a dočasně i jednotky poháněné lidskou silou. Opravitelnost a tím zajištění stability v udržitelnosti je v případě kolejových svršků mnohonásobně snadnější než opravitelnost silničních svršků, kdy již pětileté období neudržování přináší změny na sjízdnosti živičného svršku natolik zásadní, že je zásadně ohrožena možnost plynulé jízdy po takové komunikaci, kterou trvale atakují nejen klimatické vlivy, ale také vlivy přírodních bytostných sil, které na rozdíl od železniční dopravy vnímají živičné povrchy jako rušící pro proudění bytostných sil.

O to více jsou pak napadány zpevněné živičné i betonové plochy obrostem takzvaných pionýrských dřevin, které jsou schopny během několika málo let svými kořeny rozrušit celistvost těchto povrchů natolik, až se následně opět v krajině objeví obnovené bytostné proudění. Tím však z hlediska původní užitkovosti, tedy pro využívání pohodlné dopravy jakožto požadavku ze strany lidské společnosti, ztrácí takovéto narušené komunikace svůj smysl.

Je možné zde ještě zmínit, že v případě silničních komunikací se jedná až o více než polovinu komunikací všech typů, tedy počínaje komunikacemi místními, až po komunikace dálničního typu, které přetínají a tím doslovně narušují plynulé proudění v bytostném záření, a to také jak v jednotlivých lokalitách, tak i ve větších územních celcích. A právě naopak v případě železniční dopravy je možné hovořit o mnohonásobně větším sepětí s těmito bytostnými oblastními i celoúzemními proudy. Až devadesát procent jednokolejných tras železnice je bytostným světem dlouhodobě přijato a tolerováno. Žel, výrazně menší procento je to pak v případě dvou a vícekolejných tratí, které zvlášť v určitých oblastech přetínají proudění v krajině svou šíří a také zejména svou přímkovitostí, která je vždy z pohledu bytostného proudění vnímána jako překážející strnulost.

Vrátíme-li se však zpět na začátek kapitoly, pak je potřebné si uvědomit, že pro zajištění dostupnosti zboží, a to zejména zboží potravinového, bude význam železniční dopravy v době blížících se zmiňovaných společenských změn trvale stoupat, a to s takovou jistotou, že nakonec předčí veškeré improvizace, hledající alternativu dnešní automobilové nákladní dopravě. V budoucnu pak také železniční doprava, jak nákladní tak i osobní, zůstane, přirozeně jen potud, pokud si vytvoří dostatečnou spjatost s přírodním světem, jako doprava prioritní. Tak i veškerá produkce průmyslové výroby a umístění skladů bude se muset v budoucnosti přirozeně přizpůsobit železniční síti. Tato síť bude také z důvodu své užitkovosti trvale rozšiřována, aby dostupnost jednotlivých krajů a oblastí státu mohla být rovnoměrně zajištěna.

Spolu s touto přeměnou v dopravě, která bude v blízké době nenadále vynucena otřesem v energetických možnostech lidstva, přijde však něco zásadně pozitivního, a to - zklidnění rytmu celé lidské společnosti!

Plynulost řádu a opakujícího se rytmu, pulsujícího v železniční dopravě, přinese po počátečním zlomu ve změně dosavadního spěchu, vypěstovaného individuálností ve stávajícím způsobu života většinové společnosti, zcela nový prvek - zpomalení nynějšího způsobu života, a tím mnohonásobně větší prostor pro nové vnímání okolního světa, nové vnímání lidí, přírody, i všech hodnot, promítajících se do každodenního života člověka.

Spolu s pokorou, která bude v lidech znovuobjevena v nesčetných prožitích blížícího se přírodního i vesmírného dění, vystoupí ve většině lidí poznání, kolik času je možné věnovat poznávání skutečného smyslu života - duchovního smyslu života.

Nový rytmus a řád života, který bude podmíněn u člověka rychlostí jeho pěší chůze, v dopravě rytmem železničního provozu a v pěstování potravin pak ročním obdobím, přinese jako přirozený důsledek lidské společnosti užší spojení s bytostnými - přírodními silami. Z nich bude moci pak přitékat k lidstvu dosud ještě nikdy neobjevené požehnání.

V zachování přirozené progrese společnosti i jedinců v objevování nových možností zlepšování životních - existenčních podmínek zde ve hmotnosti bude však pro všechny následné generace zakotveno důležité poznání - poznání toho, že souznění s rytmy přírody a vesmíru, tedy souznění s celým dílem Stvoření, je vždy za všech okolností nejúčinněji přinášejícím požehnání pro rozkvět všeho života. Ještě mnohé bude objasněno, ještě mnohé vynálezy usnadní člověku život na Zemi. Avšak možnost pokroku vpřed je nyní předchystána jen té lidské společnosti, která bude muset nejprve projít vlastním obrozením. Všechny lhůty, umožňující dobrovolné procitnutí ke změně, jsou již vyčerpány. To potvrzují nyní stále zřetelněji se ukazující projevy v přírodních událostech i ve stále se přibližujícím souběhu těchto přírodních událostí s nastávajícími společenskými otřesy v ekonomice a hospodářství většiny zemí světa.

To vše je dnes již dost zřetelně pozorovatelné, jakkoliv jsme stále ještě jen na samém začátku ohlašovaných událostí.

Tlak, který dolehne s postupujícími projevy nastávajícího zlomu v působení lidského duchovního druhu zde na Zemi, přinese nakonec spolu se zmiňovanou pokorou i vědění o pravém účelu lidského života na Zemi.

Tak nakonec všechny události, jakkoliv se budou jevit zpočátku ve své nečekanosti jako tvrdý náraz na stávající životní styl lidské společnosti západního typu, přinesou jen ozdravující procitnutí a občerstvující znovuzrození člověka na Zemi. Stejně tak jako ve všem ostatním, projeví se také i v novém způsobu dopravy lidí i zboží. Zklidněný rytmus v tomto směru přinese nakonec mnohonásobné zlepšení hospodářských výsledků v mnoha oblastech. Dnešní horečka se zvýšeným srdečním tepem dopravy vrátí se zpět po překonání těžké krize k uzdravujícímu klidnému plynutí sil, využívajících s maximální důsledností a účelností dopravní možnosti, které přetrvají období energetické nouze.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel tři a nula