Lidská společnost VIII. To, co přijde!

Napsal Smilan.bloger.cz (») 9. 3. 2017, přečteno: 160×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinebez-jmena1.jpg

Vývoj událostí, které se k Zemi přibližují, aby se postupně projevily i v nejhrubší části hmoty, tento dosud nevídaný vývoj, získá si v následujících letech zcela zásadní, zrychlený průběh, a to právě tím, že začne docházet stále častěji ke slučování jevů, které doposud vstupovaly do pociťovatelné úrovně hmoty samostatně.

Co tedy přichází v úvahu, že nadejde v nejbližších letech?

Stále pronikavější změny v počasí a přírodních silách Země

Stále silnější poptávka po energiích

Zvyšující se nedostatek základních potravin ve stále širších zeměpisných šířkách

Nárůst psychické nestability obyvatel Země

Viditelné projevy duchovního obrození v Pozdějším Stvoření

Aby bylo možné lépe porozumět výše popsaným bodům, přiblížíme si zde jejich obsah jednotlivě s rozšířenými souvislostmi:

1) Stále pronikavější změny v počasí a přírodních silách Země

Kdo věnuje jen trochu více pozornosti sledování zpráv, může za posledních několik let (cca 10 roků) vidět trvalou kumulaci klimatických jevů, které je možné označit přinejmenším za neobvyklé, a to jak v projevech, tak také i v četnosti. To samé je možné říci i o projevech geologického druhu, ba dokonce je možné v těchto souvislostech hovořit i o zásadních proměnách v kvalitě půdního a vodního fondu v oblasti flóry a fauny, a to jak v rozměrech lokálních - v rámci jednotlivých států, tak i v rozsahu globálním, celosvětovém. Jakkoliv je možné v mnoha směrech s jistotou přiznat přímý podíl člověka na těchto jevech, stále ještě zůstává veliký díl událostí, jež není možné dávat do přímé souvislosti s průmyslovou, dopravní, či jakoukoliv jinou činností člověka. Sem přináleží především seismická a sopečná činnost Země, pohyby mořských proudů, a také i změny tras vysokých vzdušných proudů.

Přes nepochybnost nezodpovědného počínání většinové lidské společnosti, a to zejména v posledních dvou staletích při bezohledně rozvíjené průmyslové činnosti, přes všechno toto počínání lidstva je možné v souvislosti s uvedenými změnami hovořit o jevech jednoznačně přesahujících možnosti přímého fyzického ovlivnění ze strany pozemské činnosti člověka. Síly, o které se v těchto záležitostech jedná, stojí vysoko nad možností fyzického ovlivnění ze strany lidstva.

To vše ale vede především k zamyšlení v tom směru, že faktické změny v působení přírodních sil Země musí mít své východisko v minimálně rovnocenném zdroji, spíše však ve zdroji ještě mnohonásobně mocnějším. Tento zdroj musí se tedy nacházet mimo planetu Zemi. Musíme jej hledat vně rozsahu našeho bezprostředního každodenního života. Některé z dosavadních úvah badatelů směřují svoji pozornost ke Slunci, jakožto energetickém zdroji celého spektra vlnových délek záření. Neklid, astronomicky pozorovatelný právě v posledních letech na Slunci v tomto směru nabízí opravdu mnoho shodujícího se s přírodním a klimatickým děním na Zemi.

Avšak zde se nabízí otázka, zda i tento zmiňovaný neklid v činnosti Slunce není právě také jen vyvoláván oním dosud nepoznaným silovým zdrojem ve vesmíru. Zdrojem vládnoucím silami, které mají schopnost rozkolísat cyklickou činnost tak velkého hvězdného tělesa, jako je Slunce! Jaký by mohl tedy být tento zdroj síly, který však zároveň doposud není zachytitelným ani těmi nejmodernějšími astronomickými nástroji? Odpověď na tuto otázku není možné v tuto chvíli přinést se zcela jednoznačnou jistotou, avšak vše, co se okolo nás odvíjí, je více než potvrzující, že Země i celá Sluneční soustava dostává se stále více do silného vlivu doposud nepoznaného zdroje, jenž současně není pozemskými prostředky pozorovatelným.

Druh sil, které tento zdroj obsahuje, je jak bytostného, tak také i duchovního druhu. (K potvrzení těchto úvah bude ještě hovořeno i v souvislosti s ostatními body.)

Zdroj této síly se podle narůstající četnosti projevů s největší pravděpodobností přibližuje, současně však také dochází i ke stále pronikavějšímu vlastnímu vyzařování jeho síly.

2) Stále silnější poptávka po energiích

Ač tento bod zdánlivě na první pohled nesouvisí s bodem prvním, ve skutečnosti zde najdeme úzkou propojenost, která však bude potvrzena až v samotném závěru textu v názorném spojení všech bodů, a to především ve spojení s bodem čtyři. Intenzita veškerého úsilí lidí pro dosažení své vlastní pomyslné individuální úspěšnosti již více než dvě století nazpět stále intenzivně stoupá, a právě od skončení první světové války k dnešku nabral tento trend u "novodobé euro-americké západní společnosti" nebývalý strmý nárůst, jenž se do dnešních dnů nejenže nezměnil - neztlumil, ale naopak v současnosti rozlévá se stále více do globálního rozměru, kdy právě průlom tohoto "životního stylu západu" do lidnatých zemí asijského kontinentu bude možné nazvat "posledním úderem" do slabin vybičované ekonomiky světa. Té ekonomiky, která je dlouhodobě z téměř celých svých sta procent vystavěna na energiích, získávaných z fosilních zdrojů.

Tak právě ona vydatná "výživa" průmyslové výroby, skládající se z ropy a uhlí, která umožnila ve dvacátém století vzrůst, zrychlení a zintenzivnění celosvětové ekonomiky, která tak stále rovnoměrněji mohla poskytovat nepředstavitelné ekonomické blaho západnímu světu, tato "výživa" světové ekonomiky vytvořila téměř současně neuvěřitelnou past na lidskou společnost západního typu, past, která se nyní s každým měsícem více a více rozevírá spolu s tím, jak je stále širší poptávka ve světě po životním stylu západu z konce dvacátého století připravena nyní doslovně "strhnout pramen" všech fosilních zdrojů, a to i přes stále vědomější poznání toho, že ani to nejvyšší úsilí v těžbě nebude již přibližně v několika málo letech, při stejném dodržení tempa růstu světové ekonomiky, stačit požadavkům stále hladovějících spotřebitelů - dravě se rozvíjejících ekonomik asijského světadílu.

To vše přinese současně neúměrný růst nákladů na dopravu, a spolu s tím první stupeň ochromení pro všechna odvětví průmyslové činnosti. Nejvíce bude přirozeně postižena automobilová výroba a současně s ní dnes enormně přebujelý turistický průmysl. Obojí bude postiženo v celosvětovém měřítku. Již samotné otřesení těchto dvou tepen globální ekonomiky přinese v dominovém efektu rozkolísání všech cen takovým způsobem, že již nebude vůbec možné je stabilizovat bankovními intervencemi jednotlivých států. Následný růst cen ostatních energií, potravin, léků, zlata, jakožto osudného univerzálního platidla, a také zemědělské půdy, bude nezastavitelný žádným ze současných účinných prostředků. Po počátečním vybičování výdělků na všech těchto komoditách zhroutí se také jako "zcela vyhořelé" a tím nepotřebné veškeré burzovní trhy, neboť nebudou schopny kopírovat reálný vývoj ve společnosti.

V pudu sebezáchovy bude většinou států vytvořen přídělový úsporný systém na většinu produktů, zejména potravin. Tento přídělový systém bude muset být podpořen ochranou proti černému obchodování, a to pravděpodobně tím, že nezřídka budou vyhlášeny výjimečný stav a stanné právo současně, a to ve většině zemí.

Žel, opravdu, stávající světová ekonomika vystavěná na principu "vydělat a užít si", tato psychicky šílená nezodpovědná bludná filosofie, převzatá z římského principu vládnutí, vystavěného na heslu "chléb a hry", blíží se tak neubrzditelnou rychlostí k místu, za nímž se otevírá propast smrtelného ekonomického konce. Ve vědomí toho má bezpochyby také již dnes mnoho zemí světa vypracovány strategické plány na získání a udržení si posledních fosilních zdrojů energie na Zemi. Tyto plány počítají doslovně se všemi variantami, tedy i vojenskými silami pro dosažení cílů.

Ovšem jak se zdá, rychlost dění, jež působí nad masami obyvatel Země, nasvědčuje tomu, že zlom v této záležitosti přijde s takovou rychlostí a razancí, že veškeré předchystané strategické plány stanou se nakonec bezcennými. Psychické ochromení vojenských sil neumožní to, aby došlo k uplatnění jakékoliv státní či korporativní strategie ve světovém měřítku. Toto vše také právě souvisí s již zmíněným neznámým zdrojem síly, obklopujícím svým zářením již několik roků Sluneční soustavu, a tím samozřejmě také i samotnou planetu Zemi.

Účinek této síly lze pozorovat ve zrychlování společenských událostí, a to s jistotou tušení toho, že ještě všechny dnešní projevy nejsou ničím proti stupni, který se teprve ještě jen stále přibližuje.

3) Zvyšující se nedostatek základních potravin ve stále větších a větších zeměpisných celcích

Stejně tak, jako je tomu s poptávkou energií, tak také úplně stejně i poptávka po základních potravinách stane se v blízké době otázkou zcela zásadního rozměru života mnoha jedinců - otázkou přežití a nepřežití. Ačkoliv tomu ještě nic nenasvědčuje a je dnes pro nás úplnou samozřejmostí koupit si kdekoliv libovolný druh potravin, již nyní je cítit vzdálené temné dunění vulkánu hladu a bídy, který se svými ohlašujícími otřesy chystá v brzké době explodovat v globálním měřítku.

Nedostatek potravin! Mnohé země, které by byly schopné po nastalých událostech i nadále relativně úspěšně pěstovat alespoň základní potraviny, již dnes díky bezhlavému krátkozrakému ničení svých zemědělských ploch novými zástavbami přicházejí bláhově o svoji budoucí potravinovou soběstačnost. Celá řada zemí, které se doposud zdají být dostatečnými světovými sýpkami - zásobárnami světové spotřeby obilnin, jsou přitom stále méně jistými z hlediska klimatického vývoje, z hlediska jejich společenského vývoje, a zejména z hlediska vývoje energetického.

Lidstvo nejvíce utrpí nečekanou škodu drtivým úderem energetické náročnosti dovozu a průmyslového zpracování potravin. V souvislostech, se kterými žádný ekonom ještě dnes nechce vyjít na veřejnost, tedy v těch souvislostech, že v blízké době bude zcela postačovat k velkým otřesům celosvětového potravinového trhu opakovaná dvou až tříletá neúroda v doposud ideálních pěstitelských regionech světa, a kdy umocnění této možné neúrody, způsobené klimatickými, škůdními či geologickými vlivy, přijde právě i ze strany finanční náročnosti dovozu ze vzdálených oblastí, tedy v těchto souvislostech, které lze vidět částečně již nyní, hrozí velké nebezpečí nedostatku základních potravin i v těch zemích, které se ještě dnes těší domnělému blahobytu a nadbytku.

Žel, o to větším zásahem bude to pak pro společenské klima západního světa, jestliže i do těchto zemí dorazí slovo, které se zde již stalo úplně neznámým - potravinová nouze! Tento, byť pro většinu překvapující, přesto z hlediska stavu lidské společnosti přirozený úder však s největší jistotou přijde, protože již samotné nasčítání dvou shora zmíněných nepříznivých vlivů, tedy nepříznivého vlivu klimatického a nepříznivého vlivu energetického, se stále více blíží okamžiku skutečné pravděpodobnosti.

Jakkoliv se nám to jeví dnes ještě jako nemožné, jistota toho, že velmi brzy dojde k průsečíku vlivů zmíněných vývojových trendů klimatu a energií, vyvolává dnes dostatečný argument pro všechny odpovědné osoby ve státech světa, aby se těmito záležitostmi zabývaly způsobem natolik účinným, který v prvé řadě moudře předejde projevům nepokojů a násilí, jež bývají zcela automatickými při nečekaném nedostatku základních životních potřeb, jako jsou právě potraviny.

4) Nárůst psychické nestability obyvatel Země

Jestliže máme hovořit o psychickém stavu obyvatel planety Země, pak zcela na místě je možné zmínit dramatický nárůst vnitřní nejistoty a rozervanosti, jednoznačně vedoucí až příliš často k projevům zcela nepochopitelného vyšinutého jednání a zejména zkratkové vnitřní i vnější agresivity.

Vnitřní nejistota a rozervanost vyplývá z nestálosti a především nenaplněnosti životních cílů většiny obyvatel Země. Úsilí největšího počtu obyvatel světa je zaměřeno na hmotnou úspěšnost v životě, a to bez jakéhokoliv opěrného bodu, jenž by ukázal logický a přirozený smysl lidského života.

Rozpad etických, mravních, sociálních hodnot je tak více než patrný již v každodenních zpravodajstvích. Tento sám o sobě neblahý stav psychiky obyvatel Země je však současně stále více vystavován již zmíněnému působení mocného, dosud nepoznaného zdroje sil, jenž řítí se vesmírem stále blíže k Zemi. Zmíněný zdroj působí mimo jiné stále silněji na lidskou psychiku, která je labilní a stresovaná životním stylem, vyvolávaje tak svým zářením zrychlování účinku Zákonů Stvoření. Tlak, který se tím stupňuje, dostává se již u celých skupin lidí do stavu nesnesitelnosti a neovladatelnosti. Pocit marnosti je stále častěji střídán s pocitem lhostejnosti a nezodpovědnosti vůči všemu, co chová v sobě ještě jakékoliv hodnoty. Úpadek z toho vyplývající je stále viditelnějším i pro samotnou širokou veřejnost. Alkoholismus a stále plošnější užívání všech druhů drog jsou více než průkazným jevem tušení prázdnoty ze směřování okolního světa, a to zejména právě u mladých generací.

Současně s tím však rezignace v individuálním osobním úspěchu vyvolává jen celosvětově atmosféru apatie a nechuti pokusit se tento stav změnit k lepšímu. V následujících letech se tento zoufalý myšlenkový stav lidské společnosti dnešního světa pravděpodobně ještě více rozšíří a přinese nakonec celospolečenské neporozumění, chaos a na první pohled patrný rozklad základních hodnot společenského života. Jen na okraj zde zmiňujeme, že ke všemu, co zde bylo zmíněno, zůstává v platnosti hrozba nebezpečí propuknutí a rozšíření doposud neznámých nemocí virového původu. Taková situace by pak jen zvýraznila a posílila negativní projevy již tak nepevného psychického stavu většiny lidí na světě.

5) Viditelné projevy duchovního obrození v Pozdějším Stvoření

Navzdory výše popsanému je možné říci, že nové záření zdroje, jenž se přibližuje ke Sluneční soustavě, lze nazvat zářením uzdravujícím. Uzdravujícím a posilujícím vše, co se zachvívá v souladu se Zákony Stvoření. Síla tohoto zdroje, jenž obsahuje záření ovlivňující jak vše bytostné - přírodní, tak i duchovní, je silou, vyslanou do Pozdějšího Stvoření - do vesmíru, v němž žijeme, s moudrým úmyslem - přinést narovnání všeho pokřiveného v lidské společnosti i v přírodě, již lidské působení dlouhodobě negativně ovlivňuje.

Výsledkem všech dramatických událostí, které pravděpodobně již brzy přijdou, bude duchovní probuzení člověka zde na Zemi. Probuzení, které povede mimo jiné k pochopení nesmírné zodpovědnosti lidského druhu, jenž zde na Zemi potřebuje se konečně správně naučit spolupracovat s ostatními silami Světla ve Stvoření. Tím dojde současně se všemi viditelnými projevy přerodu života na Zemi k obrození a probuzení lidské společnosti na Zemi.

Nic z dějů, které přijdou, nebude v sobě obsahovat nespravedlnost, neboť záření zmiňovaného zdroje Síly bude sledovat vlákna zpětného působení každého jednotlivého člověka. Nic tak nezůstane opomenuto ve vyrovnání - dobré i zlé v nejvyšším dokonalém účinku spravedlivých zákonů bude vyrovnáno - uzavřeno s tím, že pro nový začátek musí se zde na Zemi nejprve objevit znovuzrozený lidský duch, jakožto tvor moudře a zodpovědně hospodařící na Zemi, která je mu propůjčena ze Světla na základě Vůle Pravěčného Boha.

To, co přijde, bude tak naplněním mnoha zaslíbení a současně i varování, která byla zprostředkována lidským duchům zde na Zemi již před tisíciletími.

Člověk, jako samostatná osobnost, musí nyní nalézt pravý smysl svého života, jinak mu hrozí, že spolu s mnohými nesprávnými představami o životě, vytvářejícími falešný obraz libovůle a také nezodpovědnosti, bude stržen z této Země jako škodící rušitel všeobsáhlé harmonie.

Lidská společnost se jako celek blíží stále rychle k bodu, kdy bude muset ze sebe vydat vše nejlepší i vše nejhorší, aby následně po roztřídění dobrého od zlého mohlo vše to, co obstojí v souznění se Zákony Stvoření, pokračovat a vybudovat konečně na Zemi lidské společenství míru, pomoci a vzájemného respektu, vystavěného na znalosti Boží Vůle ve Stvoření.

Teprve pak bude moci být hovořeno o době velké a dlouhodobé výstavby lidské společnosti. Té společnosti, která poznává a naplňuje smysl svého života na Zemi.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a sedm